Her türlü ayrımcılığa karşı dayanışma ilkesi

Travma Çalışmaları Derneği, travma alanında çalışan her meslek grubuna açıktır. Bu bağlamda, sadece ruh sağlığı çalışanlarına yönelik değil her meslek grubundan ayrımcılığa karşı duruyoruz. Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, tür, vatandaşlık, yaş, kabiliyet, vb. temelli her türlü baskı ve ayrımcılığın karşısında duruyoruz.


Hak ihlaline karşı mücadele ilkesi

Ruhsal travma alanında çalışan klinisyenler ile hastalar arasındaki ilişkileri, hasta ve danışanların hakları ile ilgili etik kuralların uygulanmasını izlemeyi hedefliyoruz. Kurallara uyulmadığı durumlarda ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmayı benimsiyoruz. Gerektiğinde ruhsal travma alanında hasta haklarını belirleyici ve koruyucu çalışmalar yapıyoruz.


Şiddetsizlik ilkesi

Birbirimizle ve toplumla kurduğumuz ilişkide, ürettiğimiz söylem ve eylemlerde şiddetin her türlüsüne karşı duruyoruz. Şiddetsiz ilişkilenme kültürüne katkı sunmayı, çatışma ve uyumsuzlukların şiddet kullanılmadan çözülmesi için yöntemler üretmeyi önemsiyoruz.


Yatay örgütlenme ilkesi

İnsanın insana, insanın doğaya tahakkümüne dayalı ilişkilenme şekilleri baskı, şiddet ve ayrımcılığı beraberinde getirdiği için yöneten ve yönetilen pozisyonlarının bulunmadığı yatay örgütlenme modelini benimsiyoruz.


Özerklik ve bağımsızlık ilkesi

Bir dernek olarak hiçbir siyasi parti, hükümet veya kurumu temsil etmiyor, örgütsel bağımsızlığımızı engelleyecek hiçbir oluşumun bileşeni olmuyoruz. Ortak amaçlar doğrultusunda beraber çalıştığımız grup ve oluşumlarla bütün ilke ve prensiplerimizin örtüşmesi şartını aramıyoruz. Ortak amaçlar doğrultusunda çalışırken, karşılıklı değişim ve dönüşüme inanıyoruz. Özerklik ilkemizle bağdaşmayacak, karar ve politikalarımıza müdahale edecek oluşumlarla işbirliğine girmiyoruz.


Gönüllülük esaslı çalışma ilkesi

Derneğimizde üretilen bütün işler gönüllülerin kendi iradeleriyle bir araya gelmesiyle yürütülüyor.


Karar alma süreçlerinde katılımcılık ilkesi

Yatay örgütlenmenin bir gereği olarak aldığımız kararlarda mümkün olduğu kadar çok gönüllünün katılımını ve uzlaşma esasını benimsiyoruz.


Şeffaflık ilkesi

Ürettiğimiz söylemler, çalışmalar ve eylemlerle ilgili karar alma süreçlerinde şeffaflık prensibini benimsiyoruz.


Sorumluluk ve emeğe saygı ilkesi

İşlerimizi gönüllülük temelli yürüttüğümüz için komisyonlar, çalışma grupları ve atölyeler yoluyla sorumluluk alma, inisiyatif kullanma ilkelerini benimsiyoruz. Emek hiyerarşisine karşı durarak alınan sorumluluklarda ve yapılan işlerde hiyerarşik karşılaştırmalar yapmaksızın herkesin emeğine aynı derecede saygı duyuyoruz.


Alınan sorumluluklarda hesap verebilirlik ilkesi

Gönüllük temelinde birlikte çalışırken, birbirimizden, kendi adımıza üstlenmiş olduğumuz sorumluluklarımızı yerine getirmemizi, getiremeyeceğimiz durumlarda yardım istememizi veya söz konusu sorumlulukları başkalarına devretmemizi bekliyoruz.