Biz Kimiz

Bir grup ruh sağlığı çalışanının bireysel ve toplumsal travmalar konusunda birlikte düşünmek, konuşmak, tartışmak, paylaşmak ve üretmek amacıyla kurduğu bir dernek olan TÇD, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle tüzel kişiliğe kavuşmuştur. Bilgi Üniversitesi Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programı 2013-2014 döneminde eğitim alan ve tamamı ruhsal travma alanında aktif çalışan klinisyenlerden oluşan bir çekirdek kadro tarafından temelleri atılmıştır. Çekirdek kadro Psikiyatristler, Psikologlar ve Psikolojik Danışmanlardan oluşmakta olup, travma alanında çalışan klinisyen grup ile diğer travma çalışanları (sosyal çalışmacılar, medya çalışanları, hukukçular, gönüllüler, sivil toplum kuruluşları gibi) arasında bir köprü kurmayı ve amaçlarını gerçekleştirmek için benzer alanlarda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı hedeflemektedir.


Gerekçemiz

Depremlerle, iç savaşla, göç dalgalarıyla, yoksullukla, ayrımcılıkla ortaya çıkan ve toplumda büyük travmalar yaratan bir çok tarihsel sorun ülkemizde son derece günceldir. Türkiye'de mültecilerden, nefret cinayetleriyle karşı karşıya kalan trans bireylere kadar pek çok travma mağduru iç içe yaşamaktadır. Dünü ve bugünü travmalarla dolu olan bir ülkede, herhangi bir sebeple travmaya maruz kalmış kişilerin sayısı da gereksinimleri de fazladır. Toplumun travma mağduru olan her kesiminden bireyin iyi organize edilmiş bir kurum çatısı altında, yeterli donanıma sahip uzmanlardan sağlık hizmeti alması bu bireyler için temel bir sosyal haktır. Hak temelli yapılacak olan ve ayrım gözetmeksizin her kesimden insana fayda sağlamayı hedefleyen çalışmalarımızın ülkemiz için elzem olduğunu düşünüyoruz.


Amaçlarımız

✓ Türkiye genelinde ruhsal travma alanında çalışan kişilerin birliğini sağlamak.

✓ Gerektiğinde ilgili devlet kuruluşlarının oluşturacağı ruhsal travma ile ilgili kurullarda ve alınacak kararlarda meslek alanını temsilen görev almak ve/veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak.

✓ Travma alanında önleyici ve tedavi edici proje ve programların geliştirilmesine ve uygulanmasına destek vermek.

✓ Ruhsal travma alanında çalışan klinisyenler ile hasta arasındaki ilişkileri ve hasta ve/veya danışanların hakları ile ilgili etik kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak. Gerektiğinde ruhsal travma alanında hasta haklarını belirleyici ve koruyucu çalışmalar yapmak.

✓ Topluma ve ruh sağlığı alanında çalışan profesyonel ve gönüllü gruplara kriz, şiddet ve travma konularında eğitim ve destek sağlamak.

✓ Ruhsal travma alanında Türkiye'de gerçekleştirilmekte olan eğitimlere ilişkin standartları araştırmak ve ruhsal travma eğitimlerinin bu standartlara uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli izleme, gözlem, gözetim çalışmalarını gerçekleştirmek; öneri ve uyarılarda bulunmak.

✓ Ülke genelinde bireysel ve toplumsal travmalarda ruh sağlığının korunması, ruhsal travmalarda sağaltım ve bakımının sağlanması, travma alanında koruyucu ruh sağlığı çalışmalarının yaygınlaştırılması, yönlendirilmesi, standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. Bu konudaki değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyu oluşturmak.

✓ Ekonomik kaynaklar oluşturarak ekonomik gücü olmayan krizde ya da travmatize olmuş birey ya da ailelere travma danışmanlığı ve destek sağlamak.

✓ Şiddet mağdurlarını koruyan hukuki yaptırımların iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.

✓ Ruhsal travma alanında bilimsel çalışmaları desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını ve yayılmasını sağlamak.

✓ İlgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmamak koşuluyla yurt içinde ve yurt dışında ruhsal travma alanında çalışan, travmayı önleyici ve tedaviyi amaçlayan; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, birlik, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç doğrultusunda işbirliği yapmak, platform oluşturmak ve yapılan çalışmaları desteklemek.